Thursday, April 17, 2008

Meta Meta Meta overdose

Joose now contains this test:
ok(o.meta.meta.meta.isa(TestMeta), "Meta class is correct");
I'm still not really sure that this really correct. My head hurts :)

No comments: